Regulamin witryny

REGULAMIN SERWISU POSREDNICY.COM


§ 1.
Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz która chce publikować ogłoszenia korzystając z serwisu posrednicy.com.
 2. Właściciel - właścicielem oraz administratorem serwisu posrednicy.com jest firma 40za40.pl Sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, KRS: 0000395323. 
 3. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w serwisie, umożliwiające sporządzenie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz publikację tej oferty na objętych ofertą portalach nieruchomościowych.
 4. Pakiet lub abonament - w zależności od wykupionej opcji, zestaw 5 lub 10 ogłoszeń udostępnionych danemu Użytkownikowi.
 5. Portal nieruchomościowy – wszystkie serwisy i strony internetowe, na których zostanie opublikowane ogłoszenie Użytkownika po spełnieniu warunków wymaganych do publikacji.
 6. Regulamin – niniejszy dokument, sporządzony przez Właściciela serwisu, ogólnie i swobodnie dostępny na stronie internetowej posrednicy.com, określający funkcjonowanie, zasady korzystania z serwisu, zasady zamieszczania ogłoszeń oraz zakres praw i obowiązków Użytkownika oraz Właściciela serwisu. Może on być jednostronnie zmieniany przez Właściciela serwisu, w całości bądź w części, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz prawo jednostronnego dokonywania w nim zmian przez Właściciela serwisu poprzez samo korzystanie z serwisu posrednicy.com. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje Użytkownika od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

§ 2.
Zasady funkcjonowania serwisu posrednicy.com

 1. Serwis internetowy posrednicy.com umożliwia Użytkownikowi publikowanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub najmu nieruchomości na wszystkich portalach objętych ofertą (patrz: załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu posrednicy.com).
 2. Z serwisu można korzystać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownik ma prawo edycji ogłoszenia na każdym etapie i w każdym statusie ogłoszenia. Aktualizacja ogłoszeń na portalach odbywa się w sposób zautomatyzowany. Eksporty ofert wysyłane są na portale współpracujące co każde 30 minut, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Po upływie 30 dni od momentu wykupienia abonamentu lub po wycofaniu ogłoszenia przez Użytkownika, ogłoszenie jest wycofywane z portali nieruchomościowych. Użytkownik w każdej chwili może przedłużyć swój abonament/ ogłoszenie logując się na swój panel klienta lub posługując się linkiem otrzymanym w e-mailu.
 5. W każdym momencie trwania okresu rozliczeniowego ogłoszenie może być wycofane przez Użytkownika. Wycofanie oferty w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie obliguje właściciela serwisu do zwrotu należności za dany okres rozliczeniowy.
 6. Właściciel serwisu, oprócz jednorazowej wpłaty za zamieszczenie ogłoszenia/ udostępnienie abonamentu nie pobiera żadnych innych opłat.
 7. Właściciel serwisu nie działa jako pośrednik swoich Klientów, tym samym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość serwisu posrednicy.com nie stanowi ze strony Właściciela serwisu oferty ani zaproszenia do negocjacji.
 8. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usług do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ogłoszenia, które reklamuje serwis konkurencyjny.
 10. Właściciel serwisu nie daje gwarancji na ukazywanie się ogłoszeń nieruchomości na niektórych portalach Internetowych. Usługę strony uznają za wykonaną po ukazaniu się ogłoszenia, przesłanego do realizacji przez ogłoszeniodawcę na min. 80% portali * (Jest to uzależnione od rodzaju oferty. Niektóre z portali przyjmują tylko oferty najmu inne tylko sprzedaż gruntów i jest to czynnik zmienny niezależny od serwisu posrednicy.com). Ogłoszenie pojawi się na 100% portali, które przyjmują dany rodzaj oferty.
 11. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby sukcesywnie powiększać ilość portali współpracujących, a użytkownik serwisu nie będzie z tego tytułu ponosić żadnych dodatkowych kosztów.
 12. Właściciel serwisu ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z rozbudową serwisu nie mają wpływu na opublikowane ogłoszenia i są one nawet podczas przerw technicznych widoczne na portalach nieruchomościowych.

Warunki uczestnictwa w serwisie posrednicy.com

 1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 2. Niedopuszczalne jest takie działanie Użytkownika, które utrudnia lub destabilizuje lub może utrudniać lub destabilizować, jak też prowadzić do takiego utrudniania lub destabilizacji działania serwisu posrednicy.com.

§ 4.
Odpowiedzialność

 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności:
 • za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem serwisu,
 • z tytułu różnicy pomiędzy ceną nieruchomości, towaru lub innej usługi, wskazaną w Ogłoszeniu, a rzeczywistą ceną, określoną w umowie sprzedaży czy wynajmu nieruchomości.
 • z tytułu sposobu wykonania, bądź też niewykonania przez Użytkownika obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy pośrednictwa, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości, lub świadczenia usług, zawartej z Użytkownikiem.
 1. Właściciel serwisu nie bierze udziału w sporach powstałych między stronami, a wszelkie spory  dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami Kontrahenci.
 2. W ramach funkcjonowania serwisu, to Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby zamieszczone przez niego Ogłoszenie nie naruszało przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz zasad niniejszego Regulaminu. Użytkownik pozostaje również odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu Ogłoszenia, jak też za rodzaj, jakość, wartość nieruchomości.
 3. Właściciel serwisu w miarę swoich możliwości starać się będzie weryfikować dane dotyczące nieruchomości oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań.

§ 5.
Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel serwisu dba o poufność wszelkich danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności serwisu. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane innym osobom trzecim, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2000r., Nr 144, poz. 1204).
 2. W czasie korzystania z serwisu internetowego, Użytkownik może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail. Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Właściciela serwisu. Niepodanie lub podanie błędnych danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia danej usługi.
 3. Wybrane przez Użytkownika dane osobowe będą publikowane w ogłoszeniu jako dane kontaktowe do Ogłoszeniodawcy.
 4. Użytkownik przekazując dane osobowe wyraża zgodę na ich przekazywanie podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Właściciela serwisu czynności związane z realizacją usług serwisowych posrednicy.com.
 5. W związku z zamówioną usługą Właściciel serwisu będzie wysyłał powiadomienia na adres e-mail podany przez Klienta. Powiadomienia będą wysyłane w trzech podstawowych przypadkach:
 1. W momencie zatwierdzenia przez Użytkownika treści ogłoszenia.
 2. W momencie dokonania płatności (co jest jednoznaczne z uruchomieniem abonamentu lub wysłaniem ogłoszenia na portale).
 3. W momencie wygaśnięcia abonamentu lub ogłoszenia na portalach.

Powiadomienia mogą być również wysyłane na zlecenie stron trzecich, lecz nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych serwisu posrednicy.com.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie internetowej serwisu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw, w tym wskazanych wprost w treści Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu posrednicy.com


Lista portali współpracujących z posrednicy.com

Zamknij

Login:

Hasło:

Anuluj Zaloguj Przypomnij hasło